Informace související s udržitelností

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen
„Nařízení“)


Společnost TOMFIN s.r.o. je samostatným zprostředkovatelem pojištění (dále jen „Společnost“) na
kterého se s výjimkou některých ustanovení vztahuje Nařízení, které je účinné od 10. března 2021.
Předmětem úpravy Nařízení je dle čl. 1 stanovit harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního
trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování
informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům. Toto Nařízení se v souvislosti
s předmětem činnosti Společnosti vztahuje zejména na zveřejňování informací zejména u pojistných
produktů s investiční složkou.


Udržitelnou investicí se dle Nařízení rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá
k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost
zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce
odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost
a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům,
zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost,
sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či
sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný
z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení,
zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných
zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.


Společnost zohledňuje v souladu s Nařízením případné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti,
kterými se dle Nařízení rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování
lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Všechny nepříznivé dopady se společnost
snaží zohledňovat při výkonu svého předmětu činnosti, ale také při nakládání s informačními
technologiemi, při provozu budov apod.


Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do pojišťovacího poradenství


V rámci činnosti samostatného zprostředkovatele Společnost zprostředkovává také rezervotvorné
životní pojištění, proto by např. vždy v rámci poskytnutí rady ve smyslu ustanovení § 78 zákona č.
170/2018 Sb., o distribuci pojištění, měly být zohledněny stěžejní nepříznivé dopady na udržitelnost,
které by měly odpovídat politikám začleňování rizik v souvislosti s udržitelností. Tyto politiky jsou
vymezeny ve vnitřních předpisech společnosti, přičemž jsou závazné pro všechny pracovníky, vázané
zástupce i doplňkové pojišťovací zprostředkovatele Společnosti. Před sjednáním či podstatnou
změnou pojištění by měly být vždy zohledněny potřeby, cíle a zájmy zákazníka. U rezervotvorného
pojištění by měl být upřednostněn produkt obsahující investiční nástroj, který podporuje
enviromentální, sociální a jiné související faktory, jež mají příznivý dopad na životní
prostředí. Společnost se také snaží zohlednit návratnost finančního produktu s rezervotvornou
složkou s ohledem na ESG kritéria ve smyslu Nařízení (rizika enviromentální, sociální a v oblasti
správy a řízení).

Informace o zásadách odměňování osob v souvislosti se začleňováním rizik týkajících se
udržitelnosti


Zásady odměňování Společnosti jsou nastaveny transparentně a jsou konzistentní se začleňováním
rizik týkajících se udržitelnosti, přičemž nikoho nemotivují k distribuci pojištění bez předchozího
zohlednění rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadů na udržitelnost.