Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI TOMFIN s.r.o.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností TOMFIN s.r.o. (dále jen TOMFIN)

Během práce pro společnost TOMFIN je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti TOMFIN a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti TOMFIN.


Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností TOMFIN


Kodex chování společnosti TOMFIN

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

 • Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.
 • Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.
 • Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.
 • Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu ke klientům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívejte za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší pracípři plnění úkolů pro společnost TOMFIN, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti TOMFIN pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost TOMFIN
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti TOMFIN
 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti TOMFIN

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro společnost TOMFIN aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 • zajišťujte důvěrnost informací společnosti TOMFIN
 • neuvádějte informace společnosti TOMFIN mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti TOMFIN

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti TOMFIN i třetích stran s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti TOMFIN nebo jiných subjektů, které společnost TOMFIN chrání jako důvěrné
 • na závěr Vaší spolupráce se společností TOMFIN odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti TOMFIN, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti TOMFIN

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez
 • ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti TOMFIN pro vstup a opuštění budov
 • zabraňte přístupu do objektů společnosti TOMFIN neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti TOMFIN před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery společnosti TOMFIN i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti TOMFIN o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností TOMFIN
 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti TOMFIN udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě
 • nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům
 • zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich klientech v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro společnost TOMFIN) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti TOMFIN nebo jiných subjektů, jež je společnost TOMFIN povinna chránit jako důvěrné
 • informace, které vznikly při práci pro společnost TOMFIN, jsou majetkem společnosti TOMFIN
 • při ukončování Vašeho úkolu pro společnost TOMFIN odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří společnosti TOMFIN, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Váš přímý kontakt ve společnosti TOMFIN