Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost TOMFIN s.r.o., IČO: 278 84 953, se sı́dlem nám. Plukovníka Vlčka 694/7, 198 00
Praha 9 – Černý Most, OR vedeném Městským soudem v Praze, oddı́l C, vložka 124099, jako
správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13
NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty –
fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt
údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo jiného finančního produktu (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění a jiných finančních produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingovéúčely.
 • Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za
  účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání
  pohledávek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran,
  což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu vč. její
  následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí předmětných
  osobních údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti zprostředkované
  smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max.
  10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu
  údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti,
  která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro
  účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně
  pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem prozpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo jiného
  finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo
  zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření a dalším
  finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným pojišťovacím
  zprostředkovatelům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které
  Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění
  povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní
  údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení,
  soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP
  a jiným orgánům veřejné moci. Se souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty i členům
  OK HOLDING.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému
  rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
  organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich
  opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má
  právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu
  pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za to, že Správce
  při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních
  údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím
  dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
  o Mgr. Vladimír Tománek, + 420 737 090 090, vladimir.tomanek@seznam.cz
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění
  povinností ve smyslu Nařízení.